Телефон довіри:
0 800 501 482
callcenter@ssu.gov.ua
           

Антитерористичний центр при Службі безпеки України

Для організації і проведення антитерористичних операцій та координації діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до антитерористичних операцій, згідно з Указом Президента України 11 грудня 1998 року створено Антитерористичний центр при СБ України.

Указом Президента України від 14 квітня 1999 року №379/99 затверджено Положення «Про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України» (далі – Положення).

20 березня 2003 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про боротьбу з тероризмом» (далі – Закон) з метою захисту особи, держави і суспільства від тероризму, виявлення та усунення причин і умов, які його породжують, визначення правих та організаційних основ боротьби з цим небезпечним явищем, повноваження і обов'язки органів виконавчої влади, об'єднань громадян і організацій, посадових осіб та окремих громадян у цій сфері, порядок координації їх діяльності, гарантії правового і соціального захисту громадян у зв'язку із участю у боротьбі з тероризмом.

Відповідно до Закону на Антитерористичний центр покладається:

 - розроблення концептуальних засад та програм боротьби з тероризмом, рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності заходів щодо виявлення та усунення причин та умов, які сприяють вчиненню терористичних актів та інших злочинів, здійснюваних з терористичною метою;

 - збирання в установленому порядку, узагальнення, аналіз та оцінка інформації про стан і тенденції поширення тероризму в Україні та за її межами;

 - організація і проведення антитерористичних операцій та координація діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій;

 - організація і проведення командно-штабних і тактико-спеціальних навчань та тренувань;

 - участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, підготовка і подання в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері боротьби з тероризмом, фінансування проведення суб'єктами, які ведуть боротьбу з тероризмом, антитерористичних операцій, здійснення заходів щодо запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності;

 - взаємодія із спеціальними службами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями з питань боротьби з тероризмом.

Антитерористичний центр при СБ України відповідно до Положення є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, бланки, печатки і штампи зі своїм найменуванням, а також печатку із зображенням Державного Герба України. Центр утримується за рахунок коштів, передбачуваних окремим рядком у Державному бюджеті України, а також інших джерел, передбачених законами України.

Антитерористичний центр при СБ України очолює керівник, який призначається Президентом України із числа заступників Голови Служби безпеки України.

Структурно Антитерористичний центр складається з Керівництва (керівник, перший заступник та три заступники, один з яких є начальником штабу),  Міжвідомчої координаційної комісії (формується у складі керівника Центру та його заступників; заступників Міністра внутрішніх справ України та Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій; заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України; заступників керівників Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної пенітенціарної служби України; командувача Національної гвардії України; начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, заступника голови Київської міської державної адміністрації, заступників керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також інших визначених Президентом України посадових осіб), Штабу (складається з служб, відділів та секторів), а також координаційних груп і їх штабів при регіональних органах Служби безпеки України. Крім цього, у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України можуть створюватися і діяти військово-цивільні адміністрації - тимчасові державні органи, які призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.

Штаб є виконавчим робочим органом Центру, який здійснює поточну організаційну роботу з виконання покладених на Антитерористичний центр завдань.

Діяльність координаційних груп при регіональних органах СБ України відображає структурованість Антитерористичного центру відповідно до адміністративно-територіального устрою держави та значно підвищує мобільність Центру у вирішенні покладених на нього завдань за місцем та часом.

Організація  боротьби  з  тероризмом  в  Україні  та  забезпечення   її необхідними силами, засобами та ресурсами здійснюється Кабінетом Міністрів України у межах його компетенції.

Центральні органи виконавчої влади беруть участь у боротьбі з тероризмом у межах своєї компетенції, визначеної законами та прийнятими на їх основі іншими нормативно-правовими актами.

Суб’єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є:

Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю;

Міністерство внутрішніх справ України;

Національна поліція;

Міністерство оборони України;

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань;

Управління державної охорони України;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

До участі у здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, залучаються у разі необхідності також:

•        центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

•        Служба зовнішньої розвідки України;

•        Міністерство закордонних справ України;

•        Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони здоров'я;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику в електроенергетичному, вугільно-промисловому та нафтогазовому комплексах;

•        центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах транспорту;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

•        центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику;

До участі в антитерористичних операціях за рішенням керівництва антитерористичної операції можуть бути залучені з дотриманням вимог Закону України «Про боротьбу з тероризмом» й інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкованості і форми власності, їх посадові особи, а також громадяни за їх згодою.

Координацію діяльності суб'єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ.

Антитерористична операція проводиться лише за наявності реальної загрози життю і безпеці громадян, інтересам суспільства або держави у разі, якщо усунення цієї загрози іншими способами є неможливим.

Рішення щодо проведення антитерористичної операції приймається залежно від ступеня суспільної небезпеки терористичного акту керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за письмовим дозволом Голови Служби безпеки України або керівником координаційної групи відповідного регіонального органу Служби безпеки України за письмовим дозволом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим з Головою Служби безпеки України. Про рішення щодо проведення антитерористичної операції негайно інформується Президент України.

Для безпосереднього управління конкретною антитерористичною операцією та керівництва силами і засобами, які залучаються до здійснення антитерористичних заходів, утворюється оперативний штаб, очолюваний керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України (координаційної групи відповідного регіонального органу Служби безпеки України) або особою, яка його заміщує, першим заступником чи заступником керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Керівник оперативного штабу визначає межі району проведення антитерористичної операції, приймає рішення про використання сил і засобів, що залучаються до її проведення, а в разі потреби за наявності передбачених законом підстав вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

Втручання в оперативне управління антитерористичною операцією будь-яких осіб незалежно від посади не допускається.

Законні вимоги учасників антитерористичної операції є обов'язковими для громадян і посадових осіб.

Інформування громадськості про вчинення терористичного акту здійснюють керівник оперативного штабу або особи, уповноважені ним на підтримання зв'язків з громадськістю.

Антитерористична операція вважається завершеною, якщо терористичний акт припинено та ліквідовано загрозу життю і здоров'ю заручників та інших людей, які знаходилися в районі її проведення.

Рішення про припинення антитерористичної операції приймається керівником оперативного штабу з управління цією операцією.

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

З метою розвитку ефективної міжнародної взаємодії з питань боротьби з тероризмом на сьогодні Україна є стороною 17 базових міжнародних конвенцій і протоколів, що регулюють різні аспекти боротьби з тероризмом.

На теперішній час налагоджено дієві партнерські стосунки із правоохоронними органами і спеціальними службами багатьох Європейських держав, США, антитерористичними структурами ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС та іншими міжнародними організаціями, що здійснюють боротьбу з тероризмом.

З січня 2003 року Україна є учасницею всіх міжнародних Конвенцій і протоколів ООН у сфері боротьби з тероризмом. Практика застосування положень, закріплених у Глобальній контртероритстичній стратегії ООН і плані дій до неї, відображена у нормах чинного законодавства нашої держави.

Окрім цього, Україною ї її урядом підписано більше 165 міждержавних і міжурядових угод і протоколів у сфері боротьби з тероризмом.

Антитерористичний центр активно співпрацює з міжнародними організаціями, зокрема Контртерористичним комітетом (КТК) і Управлінням з наркотиків та злочинності (УНЗ) ООН, контртерористичною мережею ОБСЄ, Комітетом експертів Ради Європи з питань боротьби з тероризмом (СОDEXTER).

У травні 2006 року в АТЦ відкрито український сегмент Віртуального центру ГУАМ по боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю, розповсюдженням наркотиків та іншими небезпечними видами злочинів.

 

Контакти штабу АТЦ: 

 

Тел.: (044) 239-70-12, 044 288-50-29, 044 503-05-21

Email: atc@ssu.gov.ua

 

Напрямки діяльності

Особисто Голові СБ України


У Службі безпеки України встановлено поштові скриньки для звернень громадян особисто до Голови СБУ

Порядок в’їзду та виїзду осіб, переміщення товарів на ТОТ у Донецькій та Луганській областях

Порядок повернення транспорту з території окремих районів Донецької та Луганської областей

Реєстр дозволів для переміщення осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей

Об'єднаний центр допомоги звільнення полонених

Розшук

Халілов Хагані Елман огли
детальніше
Балицький Євген Володимирович
детальніше
Келеберда Олексій Валентинович
детальніше

Переглянути повний список